User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

User Online

ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

ปฏิทิน<< มีนาคม 2562 >>
SMTWTFS
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
ง.21275: งานเขียนแบบเทคนิค By Dr. YOTH
 
ชื่อหลักสูตร : ง.21275:งานเขียนแบบเทคนิค By Dr. YOTH
ผู้สร้างหลักสูตร : PINYOTH
ระยะเวลา : 6 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างเขียนแบบ เส้นและสัญลักษณ์ในงานช่าง
เขียนแบบ มาตราวัดและมาตราส่วนในการเขียนแบบ ปฏิบัติการเขียนออบลิค ปฏิบัติการเขียน
ไอโซเมตริก ปฏิบัติการเขียนภาพฉาย
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การบันทึก ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน กระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการจัดการ
มีนิสัยในการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

วัตถุประสงค์ :
1. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ช่างเขียนแบบได้
2. บอกลักษณะของเส้นและสัญลักษณ์ในงานช่างเขียนแบบได้
3. บอกมาตราวัดและมาตราส่วนในการเขียนแบบได้
4. สามารถปฏิบัติการเขียนออบลิกได้
5. สามารถปฏิบัติการเขียนไอโซเมตริกได้
6. สามารถปฏิบัติการเขียนภาพฉายได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารอ้างอิง :
เขียนแบบวิศวกรรม ๒ (เขียนแบบเครื่องกล) จำรูญ ตันติพิศาลกุล
เขียนแบบเทคนิค ดอกธูป พุทธมงคลและคณะ
หนังสือเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ประเวช มณีกุล
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/a2c96/
https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 PINYOTH